30 Mayıs 2020 - Yazar :

Lojistik Sektöründe Kalifiye Personel İhtiyacı/Problemi

KALİTELİ PERSONEL YETİŞTİRME İHTİYACINA GENEL BAKIŞ

Personel istihdamı ve personel giderleri hemen hemen her sektörde firmaların stratejilerine yön veren en önemli dinamiklerdendir. Sektörlerde işi bilen, alanında tecrübeli, kaliteli personel istihdam problemi, gerek bu niteliklere sahip personel bulamama gerekse de bulunan personellerin maliyetinin yüksek oluşu gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde de sektörlerdeki firmaların iş ve organizasyonlarının kahir ekseriyetinin insan gücüne dayanması, bu ihtiyaç ve problemi ülkemiz için en önemli hususlardan biri haline getirmiştir. Bu konuda çeşitli meslek kuruluşları, meslek eğitim merkezleri, meslek liselerinin önemi her platformda vurgulanmakta ve üniversitelerde mesleki eğitim süreci hakkında akademik çalışmalar ve bildiriler yayınlanmaktadır. Aslen alanında uzman insan yetiştirmek, gelişmekte olan ve gelişmiş bütün ülkelerin devlet politikalarında önemli bir dinamik haline gelmiştir.

LOJİSİTİK SEKTÖRÜNDE FİRMALARIN KALİTELİ PERSONEL İSTİHDAM İHTİYACI/PROBLEMİ

Lojistik sektörü, içerisinde birçok dinamiği barındıran, birden fazla alanda uzmanlık gerektiren, yüksek organizasyon kabiliyetine ihtiyaç gösteren yönetilmesi zor karmaşık bir yapıya sahiptir. Hal böyle olunca sektörün temas ettiği her nokta için disiplin ve düzeni sağlamak adına ayrı personel istihdam etmek gerekmektedir. Ayrıca tüm bu dinamikleri anlayan, kavrayan, çözümler üreten, entegre olarak işlemesini sağlayan ve tüm organizasyonu yöneten personel(ler) lojistik sektörü için kritik personellerdir. Bu tür personellerin yetişmesi sahada pratik tecrübe açısından uzun bir süre gerektirmektedir. Sektördeki firmalar, alanında kabiliyetli ve tecrübeli olan bu personelleri kaybetmek istemezler. Bu tip bir personel kaybı firma için profesyonel organizasyon ve maddi açıdan büyük bir kaybı beraberinde getirmektedir. Çünkü böyle bir personel kaybını telafi etmek genellikle kısa vadede mümkün olmamaktadır. Mümkün olsa da çok ciddi maddi götürüleri olan bir süreç firmaları beklemektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde firma ve personeller arasında ihtiyaç hiyerarşisindeki denge firmalar aleyhinde değişmektedir ve hiçbir firma böyle bir durumu arzu etmez.  Nihayetinde lojistik sektöründeki firmalar her durumda yetişmiş personele duyulan ihtiyacın getirdiği zorunluluklarla sektördeki yerini koruma güdüsü arasında bir denge sağlamak adına personele bağımlı bir yapıya sahiptirler. Bu bağımlılığın varlığının olumlu ya da olumsuz olup olmadığı ise hem sektörel hem de etik açısından ayrı bir tartışma konusudur.

Lojistik sektöründe firmaların karşı karşıya olduğu işleyiş dinamikleri aynı olsa da bu dinamikleri organize eden personellerin tarz ve yaklaşım farklılıkları, işleyişin şeklini değiştirmektedir. Adeta aynı hizmeti veren birçok firma, farklı mantık organizasyonlarıyla çalışmaktadır. Bunun nedeni firmaların sevkiyat organizasyonlarının, işleri yürüten personellerin bakış açısıyla şekillenmesidir. Bu durum Firmaların kurumsal stratejilerle değil de kişilere(personele) bağımlı olarak faaliyetlerini yürüttüklerinin göstergesidir. Böyle bir firmada kilit noktalardaki personellerin değişimi büyük bir problem teşkil etmektedir. Çünkü organizasyona dahil olan yeni personelin, bir önceki personelin işleyiş tarzını anlaması ya da benimsemesi ve mevcut kurulu düzende kendi bakış açısıyla çözümler üretebilmesi zor bir süreçtir. Eğer yeni personel sahasında uzman biriyse muhtemelen nakliye organizasyonuna kendi tarzıyla disipline etme yolunu tercih edecektir. Bu durum ise nakliye organizasyonunun içerisindeki diğer personellerin yeni düzeni anlaması, benimsemesi, ayak uydurması başlı başına bir süreçtir. Sonuç olarak lojistik organizasyon stratejileri kişilerden(personellerden) bağımsız olmayan firmaların bu tip kısır döngüler içerisinde olması kaçınılmazdır.

LOJİSİTİK SEKTÖRÜNDE PERSONELDEN BAĞIMSIZ STRATEJİ ÜRETME ÇABALARI

Lojistik sektöründe başarıyı yakalayan ve büyüyen firmalar, organizasyon stratejilerini bilişim/yazılım teknolojilerini kullanarak kurumsallaştıran firmalardır. Başarılı ve kurumsal firmalarda yazılım/bilişim teknolojileri; organizasyona şekil verir, ilgili dinamiklerin verilerini işler ve raporlar, hangi personelin ne yapacağının sınırlarını çizer ve en önemlisi A’dan Z’ye firmanın başta insan kaynakları olmak üzere bütün kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanımını optimum düzeyde sağlar. Bu firmalarda personel değişimi zarar vermez ya da en az zararı verir. Yeni personelin lojistik organizasyonuna çabucak adapte olması, kurumsallaşmış bir strateji sunan ve kişilerden bağımsız olan yazılım çözümünü kullanmasını öğrenmekten ibarettir. Ortalama bir personelin böyle bir yazılım teknolojisini verimli bir şekilde kullanabilir seviyeye gelmesi kısa bir eğitim organizasyonuyla sağlanabilmektedir. Tabi burada kullanılan yazılım teknolojilerinin İnsan Bilgisayar Etkileşimi(İBE) standartlarına uygunluğu, bu süreci son derece süratli bir hale getirecektir. Sonuç olarak lojistik sektöründe büyümek ve geniş ufuklara yelken açmak ancak ve ancak profesyonel yazılım teknolojilerini kullanmakla mümkündür.

SON SÖZ

Ülkemizde lojistik firmalarının organizasyonlarını kurumsal bir yapıya dönüştürecek, ihtiyaçları karşılayacak şekilde disipline edecek ve sektöre bir tarz kazandırmak noktasında çığır açabilecek yazılım teknolojileri seçeneklerinin çok fazla olduğu söylenemez. Bu hususiyete sahip ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek alternatif teknolojiler geliştirilmediği takdirde, sektördeki firmaların personel ihtiyaçları/problemleri devam edecektir. Yakın gelecekte lojistik sektöründe kalifiye personel tanımı, lojistik yazılım teknolojilerini en verimli kullanabilen kişi olarak değişecektir. Sektördeki firmaların bu durumu göz ardı etmek gibi bir lüksü olmadığı görülmektedir.